Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beoordelen.nl verwerkt in verband met de exploitatie van zijn klantenreviewsysteem; zowel ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van ondernemers die door reviewers worden beoordeeld, als ten aanzien van persoonsgegevens van reviewers die reviews plaatsen middels het reviewsysteem. Deze privacy policy is voor zowel ondernemers als reviewers inzichtelijk op de website beoordelen.nl. De inhoud van dit document kan steeds door Beoordelen.nl worden gewijzigd. Slechts voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is vereist, zal Beoordelen.nl voorafgaand aan de inwerkingtreding, nadrukkelijk mededeling doen aan de betrokkene voordat Beoordelen.nl zijn persoonsgegevens overeenkomstig de wijzigingen zal verwerken. Beoordelen.nl respecteert de privacy van reviewers en ondernemers als hierboven bedoeld. Beoordelen.nl acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Beoordelen.nl staat er dan ook voor in dat de door hem verkregen persoonsgegevens door hem vertrouwelijk worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze privacy policy geldt met nadruk niet voor websites en andere online platforms van derden waarnaar op de website van Beoordelen.nl wordt verwezen of die verwijzen naar de website of het klantenreviewsysteem van Beoordelen.nl. Websites en andere platformen van derden worden immers niet onder verantwoordelijkheid van Beoordelen.nl geëxploiteerd. In het vervolg van deze privacy policy wordt verstaan onder: 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Gebruiker: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; de ondernemers en reviewers als bedoeld in de inleiding van deze privacy policy. 3. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR BEOORDELEN.NL VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT? Beoordelen.nl verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker die hij zelf aan Beoordelen.nl heeft verstrekt, zoals zijn naam, e-mailadres, inhoud van beoordelingen van reviewers en betaalgegevens van ondernemers. Persoonsgegevens van ondernemers worden primair verwerkt om met hen gesloten overeenkomsten te kunnen uitvoeren dan wel een aanvraag tot het aangaan van een overeenkomst te behandelen. Persoonsgegevens worden mogelijk ook gebruikt om algemene bezoekgegevens en gebruikersgedrag ten aanzien van het klantenreviewsysteem van Beoordelen.nl bij te houden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van het apparaat van de gebruiker, het tijdstip van de sessie en de gegevens die de browser van de gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses. Beoordelen.nl kan hiermee de werking en functionaliteiten van het klantenreviewsysteem optimaliseren. Beoordelen.nl zal deze persoonsgegevens zoveel mogelijk anonimiseren. Reviewers kunnen beoordelingen over ondernemers plaatsen, welke beoordelingen op de website beoordelen.nl worden geopenbaard. Persoonsgegevens door reviewers opgegeven middels de bedoelde website, zijn publiek toegankelijk via die website en de website(s) van de ondernemer. Echter zal het e-mailadres van de gebruiker niet op die websites worden geopenbaard. Beoordelen.nl kan het e-mailadres van de gebruiker wel voor de ondernemer inzichtelijk maken. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen verwerking van persoonsgegevens, ter zake draagt Beoordelen.nl geen enkele aansprakelijkheid. Beoordelen.nl kan aan een middels de website beoordelen.nl ingediend contactverzoek van de gebruiker gevolg geven. Het telefoonnummer of e-mailadres van de gebruiker wordt in dat verband uitsluitend gebruikt om het verzoek van de gebruiker te behandelen. Deze persoonsgegevens worden voor deze doeleinden slechts intern verwerkt en niet aan derden verstrekt. De website beoordelen.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina‚Äôs van de website wordt meegestuurd en door de browser van de gebruiker op de harde schijf van zijn apparaat wordt opgeslagen. Beoordelen.nl gebruikt cookies om het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van de website en de dienstverlening van Beoordelen.nl te verbeteren. De gebruiker kan cookies via zijn browser uitschakelen, maar dan kan hij mogelijk niet van alle functionaliteiten van de website gebruik maken. Persoonsgegevens zullen door Beoordelen.nl onder geen beding worden doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens kunnen uitsluitend door Beoordelen.nl worden verwerkt, waaronder mede begrepen het aan derden verstrekken, indien: - de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de gebruiker en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; - de gebruiker voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; - de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Beoordelen.nl onderworpen is; - de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de gebruiker; - de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of; - de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Beoordelen.nl of van een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Persoonsgegevens worden door Beoordelen.nl slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Beoordelen.nl treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Beoordelen.nl niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige zin, houdt Beoordelen.nl in elk geval rekening met: - de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen; - de aard van de betreffende persoonsgegevens; - de gevolgen van de beoogde verwerking voor de gebruiker; - de wijze waarop de persoonsgegevens zijn verkregen, en; - de mate waarin jegens de gebruiker wordt voorzien in passende waarborgen. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS Persoonsgegevens worden door Beoordelen.nl niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Beoordelen.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. INZICHT IN PERSOONSGEGEVENS De gebruiker kan contact opnemen met Beoordelen.nl voor het inzien van zijn persoonsgegevens, tenzij Beoordelen.nl op grond van de wet niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Beoordelen.nl kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen. Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker Beoordelen.nl verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. CONTACT Voor vragen over deze privacy policy kan de gebruiker contact opnemen met Beoordelen.nl. Beoordelen.nl helpt de gebruiker graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door Beoordelen.nl worden verwerkt of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen. Beoordelen.nl | Onderdeel van EigenSteil BV Ligusterbaan 10-A 2908LW Capelle aan den IJssel