ARTIKEL 1. | DEFINITIES Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze gebruiksvoorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt. 1. Beoordelen.nl: onderdeel van EigenSteil BV, de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd aan Ligusterbaan 10-A, 2908LW te Capelle aan den IJssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24355145. 2. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels de website een beoordeling over de ondernemer plaatst. 3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon ten aanzien van wiens onderneming, producten- en/of dienstenaanbod de gebruiker een beoordeling plaatst. 4. Website: beoordelen.nl. 5. Beoordeling: het geheel van uitingen met betrekking tot het producten- en/of dienstenaanbod van ondernemers, welke uitingen middels het beoordelingsformulier door de gebruiker worden opgegeven. 6. Beoordelingsformulier: het formulier op de website waarmee de gebruiker zijn beoordeling opgeeft en verstuurt. 7. Programmatuur: het geheel van technische faciliteiten die de exploitatie van het klantenreviewsysteem van Beoordelen.nl mogelijk maken. ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website door de gebruiker en iedere beoordeling die door de gebruiker op de website is geplaatst. 2. Alvorens zijn beoordeling via de website te kunnen versturen, dient de gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de onderhavige gebruiksvoorwaarden. 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. | HET PLAATSEN VAN BEOORDELINGEN 1. De gebruiker dient alle middels het beoordelingsformulier gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid op te geven. Het is de gebruiker niet toegestaan misleidende of anderszins onrechtmatige informatie, al dan niet met betrekking tot de ondernemer, middels de systemen van Beoordelen.nl te verspreiden. De gebruiker staat ervoor in dat de gegevens die hij middels het beoordelingsformulier verstrekt, juist, volledig, relevant en actueel zijn. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn beoordelingen en garandeert dat hij met het verstrekken van de beoordeling niet op onrechtmatige wijze handelt jegens welke partij dan ook. De gebruiker dient beoordelingen te plaatsen met inachtneming van de redelijke fatsoensnormen. Het middels het beoordelingsformulier verstrekken van bedreigende, discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten is ten strengste verboden. Voorts is het niet toegestaan persoonsgegevens middels het beoordelingsformulier te verstrekken, welke herleidbaar zijn aan de individuele persoon van de ondernemer, een persoon binnen zijn onderneming, dan wel een andere derde. 2. Door het opgeven van een beoordeling verklaart de gebruiker dat hij producten en/of diensten van de betreffende ondernemer heeft afgenomen en dat zijn beoordeling betrekking heeft op de betreffende ondernemer en/of zijn aanbod van producten en/of diensten. 3. Door het opgeven van een beoordeling stemt de gebruiker ermee in dat de door hem opgegeven gegevens, met uitzondering van zijn e-mailadres, voor het openbaar publiek toegankelijk zijn via de website en andere kanalen, zoals de website van de ondernemer. 4. De gebruiker maakt er nimmer aanspraak op dat zijn beoordeling ook daadwerkelijk wordt geopenbaard en/of niet op enig moment zal worden verwijderd. Beoordelen.nl is te allen tijde gerechtigd om beoordelingen naar eigen goeddunken, al dan niet op initiatief van de betreffende ondernemer, te weigeren of te verwijderen, zonder jegens de gebruiker enige aansprakelijkheid te aanvaarden. 5. Het is de ondernemer niet toegestaan zelf beoordelingen over zijn eigen bedrijf te plaatsen en aldus op te treden als gebruiker in de zin van artikel 1.2. Het is de ondernemer eveneens verboden om derden, zoals werknemers, vrienden en kennissen, die niet daadwerkelijk de producten of diensten van de ondernemer hebben afgenomen, ertoe te bewegen beoordelingen ten aanzien van zijn onderneming te plaatsen. ARTIKEL 4. | PRIVACY 1. Beoordelen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Beoordelen.nl garandeert dat de door gebruikers verstrekte persoonsgegevens door Beoordelen.nl vertrouwelijk worden verwerkt overeenkomstig het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, alsmede het bepaalde in de privacy policy die op de website is geplaatst. Persoonsgegevens van de gebruiker worden door Beoordelen.nl opgeslagen middels een daartoe beveiligde webomgeving. 2. Persoonsgegevens door de gebruiker opgegeven middels het beoordelingsformulier, zijn publiek toegankelijk via de website en de website van de ondernemer, met dien verstande dat het e-mailadres van de gebruiker daarop niet wordt geopenbaard. Beoordelen.nl kan het e-mailadres van de gebruiker wel voor de ondernemer inzichtelijk maken. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen verwerking van persoonsgegevens, ter zake draagt Beoordelen.nl geen enkele aansprakelijkheid. 3. Het e-mailadres van de gebruiker zal, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de gebruiker, nimmer worden gebruikt voor het versturen van aanbiedingen of nieuwsbrieven afkomstig van Beoordelen.nl of van aan hem gelieerde ondernemingen, onverminderd het gegeven dat Beoordelen.nl niet kan instaan voor de verwerking van persoonsgegevens door de ondernemers, zoals bedoeld in het vorige lid. ARTIKEL 5. | MISBRUIK VAN DE PROGRAMMATUUR EN WEBSITE 1. Het is de gebruiker verboden enige beveiliging in de programmatuur of van de website te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken. 2. Het is de gebruiker verboden apparatuur of software te gebruiken die de normale werking van de programmatuur of website kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten, zoals het verspreiden van virussen, wormen et cetera. 3. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Beoordelen.nl te versturen. 4. De gebruiker staat ervoor in dat alle informatie die hij middels het beoordelingsformulier verstrekt, geen inbreuk maakt op rechten van derden, de algemeen geldende normen en waarden of enig wettelijk voorschrift. 5. Beoordelen.nl is te allen tijde bevoegd alle handelingen te verrichten die behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen of verhinderen van verondersteld misbruik als bedoeld in dit artikel. 6. Indien Beoordelen.nl als gevolg van misbruik door de gebruiker, zoals bedoeld in dit artikel, schade lijdt, komt deze schade voor rekening van de gebruiker. ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Beoordelen.nl, is Beoordelen.nl nimmer aansprakelijk voor enige schade die voor de gebruiker direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de programmatuur en website. 2. Omdat de gebruiker zelfstandig de inhoud van zijn beoordeling samenstelt, is Beoordelen.nl niet in staat om zich van deze inhoud te vergewissen. De gebruiker is dan ook volledig verantwoordelijk voor de inhoud en rechtmatigheid van zijn beoordeling en vrijwaart Beoordelen.nl van alle aanspraken van de ondernemer en overige derden ter zake, waaronder begrepen aanspraken die de stelling rechtvaardigen dat de middels het beoordelingsformulier verstrekte gegevens inbreuk maken op rechten van de ondernemer of andere derden, de algemeen geldende normen en waarden of enig wettelijk voorschrift. 3. Beoordelen.nl is jegens de gebruiker nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van ontoegankelijkheid, onbeschikbaarheid of ondeugdelijke werking van de website of programmatuur. 4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Beoordelen.nl, vrijwaart de gebruiker Beoordelen.nl van alle aanspraken van ondernemers en overige derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de door Beoordelen.nl ter beschikking gestelde programmatuur, met name wat betreft de inhoud van beoordelingen. ARTIKEL 7. | INTELLECTUELE EIGENDOM Alle rechten van intellectuele eigendom op de programmatuur, de website en alle op de website vermelde en weergegeven content, behoren toe aan Beoordelen.nl, voor zover deze rechten niet bij derden berusten. Het is de gebruiker verboden deze goederen te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden, anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het verstrekken van beoordelingen middels de website. ARTIKEL 8. | SLOTBEPALINGEN 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de gebruiker en Beoordelen.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Indien tussen de gebruiker en Beoordelen.nl een juridisch geschil ontstaat ten aanzien waarvan één der partijen dit geschil wenst voor te leggen aan de burgerlijke rechter, wordt, tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Beoordelen.nl aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.