Beoordelen.nl streeft er steeds naar op zijn website, beoordelen.nl, betrouwbare en actuele informatie te vermelden. De website bevat voornamelijk informatie afkomstig van anderen dan Beoordelen.nl, namelijk beoordelingen van reviewers. Beoordelen.nl kan dan ook niet voor de juistheid en volledigheid van de op de website geopenbaarde informatie instaan. Voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de op website geopenbaarde informatie, en in het bijzonder de inhoud van beoordelingen, draagt Beoordelen.nl geen enkele aansprakelijkheid. Beoordelen.nl stelt, conform zijn gebruiksvoorwaarden, eisen aan de inhoud van beoordelingen die reviewers op de website plaatsen. Zo dienen reviews onder meer relevant, waarheidsgetrouw en dus niet misleidend te zijn en mogen reviews geen beledigende, aanstootgevende en bedreigende inhoud hebben. Hoewel ter zake zoveel mogelijk door Beoordelen.nl wordt gehandhaafd, kan hij nimmer garanderen dat reviews uitsluitend steeds een geoorloofde inhoud kennen. Van (mogelijk) ongeoorloofde beoordelingen kan gemotiveerd en schriftelijk mededeling worden gedaan aan Beoordelen.nl, waarna Beoordelen.nl passende maatregelen kan treffen indien hij de betreffende melding gegrond acht. Beoordelen.nl draagt, zoals hierboven reeds is vermeld, echter nooit enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van de inhoud van beoordelingen, ook niet indien deze in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Beoordelen.nl op de website zijn geplaatst en voor kortere of langere duur op de website voor het publiek toegankelijk zijn. Dat geldt ook in geval Beoordelen.nl voor kortere of langere duur nalaat om kennelijk ongeoorloofde reviews van de website te verwijderen. Beoordelen.nl kan er voorts nimmer voor instaan dat (gemiddelde) beoordelingen van een bedrijf een representatieve weergave bieden van de kwaliteit van het betreffende bedrijf en de kwaliteit van de door het bedrijf aangeboden producten en/of diensten. Beoordelingen zijn pas representatief indien een groot aantal beoordelingen over een bedrijf zijn gegeven. Ter zake deze representativiteit kan Beoordelen.nl dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op de website kan steeds worden aangevuld en worden aangepast. Beoordelingen van reviewers worden door Beoordelen.nl ten hoogste geheel of gedeeltelijk verwijderd en nooit inhoudelijk aangepast. Wat het overige betreft behoudt Beoordelen.nl zich het recht voor om eventuele wijzigingen op de website met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren. Beoordelen.nl kan niet garanderen dat de website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. Beoordelen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop vermelde informatie. Alle op de website vermelde gegevens zijn slechts bedoeld ter informatie. De wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen. Beoordelen.nl aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Beoordelen.nl worden beheerd en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Beoordelen.nl. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, de domeinnaam van Beoordelen.nl, alle middels de website aangeboden programmatuur en de vormgeving, werking en beelden van de website, behoren toe aan Beoordelen.nl, voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de websitebezoeker verboden deze goederen voor commerciële doeleinden aan te wenden, te wijzigen, te bewerken of te kopiëren of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uitdrukkelijk is overeengekomen of toegestaan. Alle op de website gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Beoordelen.nl dan wel derden. De bezoeker is verplicht de eventuele aanwijzingen van Beoordelen.nl ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie, op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.