ARTIKEL 1. | DEFINITIES Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt. 1. Beoordelen.nl: onderdeel van EigenSteil BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ligusterbaan 10-A, 2908LW te Capelle aan den IJssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24355145. 2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van zijn handels-, beroeps-, ambachts- of bedrijfsactiviteit, dan wel rechtspersoon met wie Beoordelen.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Overeenkomst: de tussen Beoordelen.nl en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Beoordelen.nl zich tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de wederpartij voor bepaalde tijd heeft verbonden tot het in gebruik geven van de webruimte. 4. Webruimte: de website beoordelen.nl waarnaar middels door Beoordelen.nl in het kader van de overeenkomst aangeboden linkcodes, wordt gelinkt en waarop beoordelingen van gebruikers worden geplaatst. 5. Linkcodes: de links (Iframes en/of API’s) die in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij beschikbaar worden gesteld en die op de website van de wederpartij worden geplaatst teneinde een koppeling te maken naar de webruimte. 6. Gebruiker: iedere gebruiker die direct of indirect via de webruimte, beoordelingen op de webruimte plaatst. ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de wederpartij gericht aanbod van Beoordelen.nl en iedere tussen de wederpartij en Beoordelen.nl tot stand gekomen overeenkomst. 2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden van toepassing. 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. | AANBOD, REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Het aanbod van Beoordelen.nl is vrijblijvend. Beoordelen.nl is nimmer gehouden een overeenkomst met de wederpartij te sluiten en kan zijn aanbod tot onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij nog herroepen. 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Beoordelen.nl, binden hem niet. 3. Voor totstandkoming van de overeenkomst is registratie op beoordelen.nl vereist. De wederpartij dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens correct en volledig te verstrekken. 4. Voordat de registratie op beoordelen.nl wordt afgerond, gaat de wederpartij akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn voor de wederpartij, ook na totstandkoming van de overeenkomst, raadpleegbaar op vorenbedoelde website. 5. Beoordelen.nl zal de registratie van de wederpartij per e-mail bevestigen. Vervolgens heeft de wederpartij middels haar gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot haar account op beoordelen.nl. ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 1. De wederpartij kan middels haar account op beoordelen.nl één of meer door haar gewenste linkcodes aanwenden. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor het installeren van de linkcodes op haar website. Middels de website van de wederpartij wordt dan gelinkt naar de webruimte waarop gebruikers de wederpartij en haar producten en/of dienstenaanbod kunnen beoordelen. Deze beoordelingen zijn vervolgens indirect zichtbaar via de website van de wederpartij. 2. Ter zake het installeren van linkcodes draagt Beoordelen.nl geen enkele verantwoordelijkheid. Desalniettemin kan de wederpartij voor technische vragen en andere ondersteuning, tegen betaling, op de daartoe voorgeschreven wijze, zoals per e-mail of telefoon, contact opnemen met Beoordelen.nl, echter verbindt Beoordelen.nl zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij er niet voor instaan dat de resultaten worden behaald die de wederpartij met betrekking tot ondersteuning beoogt te behalen, zoals wat betreft technische problemen die een deugdelijk gebruik van het klantenreviewsysteem van Beoordelen.nl in de weg staan. 3. Beoordelen.nl verleent de wederpartij slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de linkcodes en het klantenreviewsysteem van Beoordelen.nl. De wederpartij is verplicht dit gebruiksrecht slechts toe te passen overeenkomstig de instructies en aanwijzingen van Beoordelen.nl. 4. Beoordelen.nl is te allen tijde gerechtigd de linkcodes op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen ten gevolge waarvan de uiterlijke verschijningsvorm van de toepassing op de website van de wederpartij kan wijzigen. Beoordelen.nl is niet aansprakelijk voor het eventuele nadeel dat daardoor voor de wederpartij ontstaat. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een alternatieve plaatsing van de toepassing op haar website, welke alternatieve plaatsing zij als gevolg van de bedoelde aanpassingen noodzakelijk acht. 5. De wederpartij is aansprakelijk voor alle activiteiten die via haar account op beoordelen.nl worden verricht. De wederpartij is gehouden haar inloggegevens voor toegang tot dit account geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend. 6. Het is de wederpartij niet toegestaan om zelf beoordelingen over haar eigen onderneming te plaatsen. Het is de wederpartij eveneens verboden om derden, zoals werknemers, vrienden en kennissen, die niet daadwerkelijk de producten of diensten van de wederpartij hebben afgenomen, ertoe te bewegen beoordelingen ten aanzien van haar bedrijf te plaatsen. Beoordelingen ten aanzien waarvan vaststaat of enig vermoeden bestaat dat die in strijd met het bepaalde in het vorenstaande van dit lid zijn geplaatst, zijn aanleiding voor Beoordelen.nl om die beoordelingen te verwijderen. Beoordelen.nl streeft ernaar een zo betrouwbaar mogelijk klantenreviewsysteem te exploiteren, waarbij verwacht wordt dat de wederpartij geen handelingen verricht die daaraan in de weg kunnen staan. ARTIKEL 5. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van twaalf maanden. Na verstrijken van de looptijd, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw twaalf maanden, tenzij de overeenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd. 2. De overeenkomst eindigt door opzegging. Opzegging vanwege de wederpartij dient per aangetekende post te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. 3. Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum. 4. Door het eindigen van de overeenkomst, verliest de wederpartij het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 4.3 en dient zij de linkcodes van haar website te verwijderen voor zover Beoordelen.nl het functioneren daarvan niet zelf onmogelijk maakt. ARTIKEL 6. | PRIJZEN EN BETALINGEN 1. De wederpartij is jaarlijkse abonnementskosten verschuldigd. Dit betreft een vaste prijs voor het gebruik van de linkcodes en de daarmee in verband staande dienstverlening van Beoordelen.nl. 2. In aanvulling op de abonnementskosten als bedoeld in het vorige lid, is de wederpartij een prijs verschuldigd voor het eventuele gebruik van supportdiensten van Beoordelen.nl, bijvoorbeeld wat betreft ondersteuning bij gebruik van linkcodes. Op beoordelen.nl is uitdrukkelijk vermeld welke prijs voor supportdiensten wordt berekend. 3. Alle door Beoordelen.nl vermelde en door de wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 4. Abonnementskosten dienen jaarlijks vooraf te worden betaald. Betaling daarvan geschiedt middels automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. Eventueel door Beoordelen.nl geleverde supportdiensten kunnen na levering van deze diensten worden gefactureerd. Betaling daarvan dient te geschieden op de daartoe door Beoordelen.nl voorgeschreven wijze, binnen de op de factuur vermelde termijn. 6. In geval van automatische incasso, is Beoordelen.nl gerechtigd redelijke administratiekosten aan de wederpartij door te berekenen indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Beoordelen.nl de nakoming van de betalingsverplichting, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking dan wel op andere wijze vorderen. 7. Beoordelen.nl is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen, uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen. 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening. ARTIKEL 7. | PRIVACY VAN GEBRUIKERS Reviews van gebruikers en bijbehorende persoonsgegevens worden uitsluitend via de webruimte en/of website van de wederpartij geopenbaard. Reviews en persoonsgegevens van gebruikers worden door Beoordelen.nl opgeslagen op een daartoe beveiligde webomgeving en worden, behoudens voorafgaande instemming van de betreffende gebruiker, door Beoordelen.nl slechts verwerkt voor zover dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor haar eigen verwerking van persoonsgegevens die haar middels het klantenreviewsysteem van Beoordelen.nl ter beschikking komen en vrijwaart Beoordelen.nl van alle aanspraken van gebruikers en overige derden ter zake. ARTIKEL 8. | MISBRUIK 1. Het is de wederpartij verboden enige beveiliging in de webruimte te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken. 2. Het is de wederpartij verboden apparatuur of software te gebruiken die de normale werking van de webruimte kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten, zoals het verspreiden van virussen, wormen et cetera. 3. Het is de wederpartij verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Beoordelen.nl te versturen. 4. Beoordelen.nl is te allen tijde bevoegd alle handelingen te verrichten die behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen of verhinderen van verondersteld misbruik als bedoeld in dit artikel. 5. Indien Beoordelen.nl of zijn partners als gevolg van misbruik door de wederpartij, zoals bedoeld in dit artikel, schade lijden, komt deze schade voor rekening van de wederpartij. ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. Beoordelen.nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Beoordelen.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Beoordelen.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld. 3. Voorts is Beoordelen.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Beoordelen.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Beoordelen.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 6. Indien Beoordelen.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. ARTIKEL 10. | ONDERHOUD VAN DE WEBRUIMTE Beoordelen.nl is te allen tijde bevoegd de webruimte tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienstverlening, de webruimte of servers van Beoordelen.nl, dan wel derden. Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop de wederpartij daarvan de minste hinder zal ondervinden. Beoordelen.nl kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden. ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Beoordelen.nl, is Beoordelen.nl nimmer aansprakelijk voor enige schade die voor de wederpartij direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het klantenreviewsysteem van Beoordelen.nl. 2. Beoordelen.nl draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Beoordelen.nl kan worden toegerekend. 3. Beoordelen.nl kan niet garanderen dat de wederpartij door gebruik te maken van het klantreviewsysteem, extra omzet- of salesresultaten behaalt. Elke aansprakelijkheid van Beoordelen.nl ter zake is uitgesloten. 4. Voor zover Beoordelen.nl voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van dienstverlening van derden, is Beoordelen.nl voor schade als gevolg van tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 5. Omdat gebruikers zelfstandig beoordeling op de webruimte plaatsen, is Beoordelen.nl niet in staat om zich van de inhoud daarvan te vergewissen. Voor schade als gevolg van onjuiste en voor de wederpartij belastende beoordelingen is Beoordelen.nl nimmer aansprakelijk. Beoordelingen van gebruikers kunnen uitsluitend op grond zwaarwegende redenen en uitsluitend ter beoordeling van Beoordelen.nl, van de webruimte worden verwijderd. Beoordelen.nl is nimmer gehouden een beoordeling van de webruimte te verwijderen en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid jegens de wederpartij. 6. Beoordelen.nl zal zich optimaal inspannen om de webruimte steeds zoveel mogelijk toegankelijk en beschikbaar te houden voor gebruikers en de wederpartij. Echter draagt Beoordelen.nl nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van ontoegankelijkheid, onbeschikbaarheid of ondeugdelijke werking van de webruimte. 7. Beoordelen.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot het account van de wederpartij op beoordelen.nl en het onbevoegd gebruik van linkcodes. 8. Beoordelen.nl is in elk geval nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in dit artikel enige aansprakelijkheid van Beoordelen.nl mocht bestaan, kan Beoordelen.nl uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Beoordelen.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Beoordelen.nl toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 9. De aansprakelijkheid van Beoordelen.nl is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Beoordelen.nl betrekking heeft. 10. Alle vorderingen en verweren jegens Beoordelen.nl verjaren door verloop van één jaar. 11. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Beoordelen.nl, vrijwaart de wederpartij Beoordelen.nl van alle aanspraken van gebruikers en overige derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Beoordelen.nl. ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM 1. Beoordelen.nl behoudt zich, voor zover deze rechten niet bij derden berusten, alle rechten van intellectuele eigendom voor op de aan de wederpartij beschikbaar gestelde toepassing die middels linkcodes wordt weergegeven op de website van de wederpartij, alsmede op de webruimte, de website beoordelen.nl en alle op die website en webruimte vermelde en weergegeven content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden, anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het doel waarvoor deze aan de wederpartij beschikbaar zijn gesteld c.q. in gebruik zijn gegeven. 2. Niets uit deze algemene voorwaarden beoogt enige overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de wederpartij. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende de intellectuele eigendomsrechten van Beoordelen.nl te verwijderen of te wijzigen. ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN 1. Indien wijzigingen optreden in de gegevens van de wederpartij die bij Beoordelen.nl bekend zijn, dienen deze wijzigingen onverwijld ter kennis van Beoordelen.nl te worden gebracht. 2. Op de overeenkomst en alle daaruit tussen Beoordelen.nl en de wederpartij voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Beoordelen.nl wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.